Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Stenotech.

Sklep internetowy Stenotech zwany dalej Sprzedającym, działający pod adresem www.stenotech.com.pl prowadzony przez STENOTECH Damian Płusa i Wspólnicy Sp. Jawna z siedzibą ul. Polska 15, 00-703 Warszawa, posługującą się nr NIP: 521-354-88-94 oraz Regon 142140946, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod Numerem KRS 0000343347.

§1

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż profesjonalnego sprzętu i oprogramowania do rejestracji mowy oraz transkrypcji głosu za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący winien wypełnić formularz zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedającego drogą mailową.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:
 • 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, w wypadku płatności „za pobraniem”.
 • 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należności na konto bankowe sklepu, w wypadku płatności „przedpłata”.
 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.
 2. Przewidywany czas dostawy wynosi 2 dni.
 3. Termin otrzymania przesyłki stanowi czas realizacji zamówienia przedłużony o przewidywany czas dostawy.
 4. W wypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest o tym niezwłocznie powiadamiany. Do decyzji Kupującego pozostaje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, czy anulowane całkowicie.
 5. 9.     Sklep może organizować sprzedaż promocyjną. Obejmuje ona ograniczoną liczbę towarów. Realizacja zamówień następuje wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych konkretną akcją promocyjną.
 6. Wybór formy płatności należy do Kupującego. Możliwa jest zapłata:
 • „za pobraniem”, co oznacza, że towar zostanie wydany przez kuriera po otrzymaniu gotówki
 • „przedpłata”, co oznacza dokonanie przelewu bankowego przed wysłaniem towaru
 1. Koszt wysyłki towaru pokrywa Kupujący. Wysokość kosztu wysyłki podawana jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 2. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiot umowy stanowi towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron tej umowy reguluje Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93  z 1964 roku z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 3.  13.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim w języku polskim.

§3

Zwrot towaru.

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy do 14 dni od daty zawarcia umowy (data potwierdzenia zamówienia). Warunkiem jest wysłanie oświadczenia woli odstąpienia od umowy na adres mailowy sklepu internetowego. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek odesłania zakupionego towaru na własny koszt w ciągu czternastu dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Wzór_formularza_odstąpienia_od_umowy).
 2. Kupujący zwraca towar w stanie niezmienionym. Kupujący ponosi odpowiedzialność materialną za zmniejszenie wartości towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny co do charakteru, cech i funkcjonowania.
 3.  Przy zachowaniu terminów określonych w §3 pkt 1 Sprzedający dokona zwrotu wartości towaru zgodnej z zapisem §3 pkt 2. Zwrot ceny towaru nastąpi w terminie 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego, lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru zwrotowi nie podlega.
 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§4

Reklamacje

 1. Wszelkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są produktami fabrycznie nowymi i sprawnymi. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta oraz na życzenie mogą zostać wysłane przed zakupem pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Sprzedający gwarantuje ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W przypadku wyczerpania zapasów, Sprzedający gwarantuje zamianę na inne produkty bądź ekwiwalent pieniężny w wysokości wartości zamówionego towaru.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
 4. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 5. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię
  i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.
 7. Koszty wysyłki reklamowanego towaru zostaną zwrócone Kupującemu bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

§5

 1. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym Stenotech są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Każdy klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.